من عاشق دخترونگی هامم.....

ساخت وبلاگ

من عاشق دخترونگی هامم
عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
جــــیغ های بنـــفش از تـــه دل تو تـــرن شـــهربازی ...
چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...
بـــهم ریختـــنشون ...
چـــیدنشـــون ...
و بـــاز دوبـــاره ...
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل
پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه
و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنگارنگم
...
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم
...
گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا
رمـــان خوندن
...
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...
نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم
نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...

 

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 2 شهريور 1397 ساعت: 5:49